Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Akustika zateplovacích systémů ETICS

Hodnocení akustických vlastností zateplovacích systémů ETICS je v ČR zatím velkou novinkou, přestože nedodržení akustických vlastností konstrukcí patří mezi nejčastější podněty stížností obyvatel bytových staveb. Podstatným impulsem pro změnu akustického hodnocení zateplovacích systémů ETICS bylo vydání revize ETAG 004, která zásadním způsobem mění posuzování v této oblasti.


ETAG 004 zcela nově uvádí, že zateplená stěna může mít pozitivní i negativní vliv na vzduchovou neprůzvučnost zateplované stěny. Nově ETAG 004 také stanovuje přísné hodnocení pro zateplovací systémy, které akustické vlastnosti změřeny nemají (nebo je nedeklarují). V takovém případě se zateplovací systém považuje za výrobek, který po aplikaci na referenční stěnu zhorší její vlastnosti o vysokou hodnotu ΔRw = -8 dB.

Je proto nezbytné akustické parametry ETICS znát a za tímto účelem byly provedeny v rámci Cechu pro zateplování budov za podpory Sdružení EPS ČR sdružující výrobce pěnového polystyrenu a AVMI – asociace výrobců minerálních izolací základní referenční zkoušky.

Akustika ETICS – měření na referenční stěně dle ČSN EN ISO 10140

ETAG 004 stanovuje měření akustických vlastností dle skupiny norem ČSN EN ISO 10140 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí. Jako referenční stěna pro akustické zkoušky byla zvolena železobetonová stěna tloušťky 130 mm, objemové hmotnosti 350±50 kg/m³, o ploše 10 m². Při výběru všech součástí zateplovacího systému byl vždy dodržen princip výběru kritického reprezentanta.

Na shodné referenční stěně byly měřeny zateplovací systémy ETICS s izolanty z minerální vaty s podélným vláknem, pěnovým polystyrenem a kombinací EPS a MW Isover TWINNER vždy v tloušťkách 100 a 200 mm, aby bylo možno mezilehlé hodnoty interpolovat. Výsledky měření jsou přehledně uvedeny v následující tabulce:

 

ETICS s MW

(podélné vlákno)

ETICS s EPS-F

(základní typ EPS)

ETICS s EPS-EF

(elastifikovaný EPS Isover EPS SILENT)

ETICS - Isover TWINNER

(kombinovaný izolant EPS+MW)

tloušťka

100 mm

200 mm

100 mm

200 mm

100 mm

200 mm

100 mm

200 mm

ΔRw

+0 dB

+2 dB

-5 dB

-4 dB

-3 dB

+1 dB

-5 dB

0 dB

D(Rw + C)direct

-2 dB

-0 dB

-5 dB

-5 dB

-6 dB

-2 dB

-7 dB

-3 dB

D(Rw + Ctr)direct

-3 dB

-1 dB

-5 dB

-5 dB

-7 dB

-4 dB

-9 dB

-5 dB

Tabulka 1:

Vyhodnocení změny vzduchové neprůzvučnosti DRw betonové referenční stěny tloušťky 130 mm vlivem zateplení ETICS pro různé typy izolantů podle ČSN EN ISO 10140-1.

Požadavky ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách

Obytné budovy musí splňovat normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.

Požadavky jsou stanoveny v závislosti na intenzitě vnějšího hluku (viz tabulka 2).

 

Tabulka 2: Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště dle ČSN 73 0832.

Praktické souvislosti

V ČR běžně používané stěnové konstrukce dosahují hodnot vzduchové neprůzvučnosti okolo 50-55 dB. V těchto stěnách se zpravidla používají běžná okna s dvojsklem s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw = 31-33 dB. Tato okna jsou navíc standardně osazována na PUR pěnu, což je akusticky velmi špatné řešení. Okna v tomto případě zcela degradují akustické vlastnosti stěny. Kladný či záporný příspěvek zateplovacího systému v jednotkách dB je v tomto případě zanedbatelný.

Jiná situace může nastat například u rušné komunikace, pokud jsou kvalitně osazena speciální akustická okna s neprůzvučností 40 dB a více. Pokud by neprůzvučnost stěny vlivem zateplení klesla pod 10 dB rozdílu oproti oknům (tj. například pod 50 dB), je nezbytné volit zateplení s lepšími akustickými parametry.

 

Obrázek 1:

Intenzita vnějšího hluku je zásadní pro návrh vysoce akusticky účinných oken a obvodových stěn, včetně nezbytných navazujících detailů.

 

Obecně zlepšují výsledky vzduchové neprůzvučnosti zateplení tyto faktory:

 • vyšší pohltivost izolantu,
 • těžší omítky,
 • nižší dynamická tuhost izolantu,
 • vyšší objemová hmotnost izolantu,
 • větší tloušťka izolantu,
 • plastové kotvy lepší než kovové kotvy,
 • vyšší odpor izolantu proti proudění vzduchu (do hodnoty cca 5 kPa.s.m-2),
 • správné provedení navazujících detailů.

  

     

 

Obrázek 2:

Základní typy izolantů pro zateplovací systémy ETICS – desky minerální izolace, pěnového polystyrenu a kombinované izolace EPS+MW Isover TWINNER.

Akustika zateplovacích systémů ETICS – shrnutí

 • Zateplovací systémy ETICS mohou mít dle materiálového provedení pozitivní nebo negativní vliv (s rozdílem jednotek dB) na zateplovanou stěnu.
 • Nejlepší vzduchovou neprůzvučnost vykazují ETICS s minerální izolací s podélnými vlákny.
 • Pokud systém ETICS nemá akustické parametry deklarovány, musí projektant dle ETAG 004 počítat s přísným akustickým zhoršením stěny  ΔRw = -8 dB.
 • Běžná okna významně degradují akustické vlastnosti běžné stěny. Kladný či záporný příspěvek zateplovacího systému v jednotkách dB je v takovém případě zanedbatelný. Je tedy bez obav možné použít zateplení z minerální vaty, pěnového polystyrenu i kombinace TWINNER.    
 • V případě osazení speciálních akustických oken je potřebné, aby navazující stěna i po zateplení dosahovala vzduchové neprůzvučnosti alespoň o 10 dB vyšší, než je vzduchová neprůzvučnost oken.

Autor:

Ing. Pavel Rydlo (1967)

pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover, vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, již 18 let se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví

 

Kontakt:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER
Počernická 272/96
108 03 Praha 10

E-mail: info@isover.cz

Web: www.isover.cz