Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Zoologický a ornitologický průzkum

Před realizací jakéhokoliv investičního záměru v lokalitě, kde se vyskytují rostlinné nebo živočišné druhy, je třeba provést biologické průzkumy. Biologické průzkumy jsou zapotřebí zejména pro prokázání či vyloučení ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny člení zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů na ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené. Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů živočichů je uveden ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. To se týká právě netopýrů a rorýsů. Se zjištěním, zda dům obývají i jiní nájemníci, než ti lidští, vám mohou pomoci odborníci - ornitologové či zoologové. 


Ornitologický průzkum

Prokázat hnízdění rorýse vůbec není jednoduché, protože nezanechává žádné pobytové stopy. Hnízdo staví z toho mála, co pochytá ve vzduchu - ptačí pera, stébla suché trávy, kousky mechu. Někdy využije staršího hnízda jiných ptáků. Hnízdo staví dost daleko od vletového otvoru, a pokud to podmínky dovolí, je umístěno v rohu dutiny. Žádný trus mláďat ani na hnízdě, ani v jeho okolí nenajdeme. Rodiče jej během hnízdění průběžně odnášejí. Zbývá tedy jediné - sledování během krátkého období hnízdění, tj. od poloviny května do konce července. Ovšem ani pak není vyhráno. Na rozdíl od např. sýkor, které co chvíli přilétají krmit mladé s pár sousty v zobáku, rorýsi lapají drobnou potravu a ukládají ji ve voleti, dokud se nezaplní. Teprve potom zaletí do hnízda a celou kořist, čítající i několik stovek kusů drobných členovců nabídnou jednomu mláděti.

Ornitolog se proto musí obrnit velkou trpělivostí a přitom nepolevit v ostražitosti, protože rorýs ke hnízdu přilétá velkou rychlostí a během zlomku sekundy zmizí v dutině.

Projekční kancelář

Pokud rorýsi v domě skutečně hnízdí, je potřeba informovat projekční kancelář, která tuto skutečnost zapracuje do projektové dokumentace. Zde hodně záleží na výsledku tepelného auditu (jehož zpracování je např. podmínkou udělení dotace). Ten zkonstatuje, zda střecha domu zůstane větraná, nebo kvůli dosažení příznivé tepelné bilance přejde na režim střechy nevětrané. V praxi to znamená, že je nutné tepelnou izolací vyplnit dutiny v podstřeší, nikoli však zaslepit ventilační průduchy, které dutiny odvětrávají. Ty mohou, po patřičné úpravě, sloužit rorýsům dále a přitom nesnižovat účinnost zateplení.

Zoologický průzkum

Před započetím prací a nejlépe ještě před zpracováním projektu rekonstrukce je nutné zjistit (stejně jako u rorýsů), zda se netopýři v budově vyskytují. Provedením průzkumu lze snadno předejít pozdějším střetům a komplikacím. Průzkum by měli provést zoologové. Vzhledem k tomu, že se netopýři mohou vyskytovat v panelových domech celoročně, měl by průzkum v ideálním případě probíhat nejméně 3x ročně, v období gravidity 15.–30. května: jednou týdně, v období kojení mláďat od 1.–30. června: jednou za 14 dní, po dobu 1 hodiny po západu slunce; v období po odstavu mláďat od 1. září-31. října: jednou za 14 dní, po dobu 1 hodiny po západu slunce. Výskyt netopýrů lze určit pozorováním výletové aktivity s pomocí ultrazvukových detektorů, u některých druhů také na základě dobře slyšitelných hlasových projevů zejména ve večerních hodinách před jejich výletem z úkrytu. V zimním období je však určení výskytu netopýrů velmi obtížné a úspěch je pravděpodobnější v teplejších dnech. Průzkum by měl ukázat, jaké druhy netopýrů se v domě vyskytují, v kterém období roku, jaké úkryty a výletové otvory používají.

Projekt

Opět platí, že v případě výskytu netopýrů v domě, je nutné informovat projekční firmu. Ta by pak nejlépe měla podle výsledků průzkumu zapracovat odpovídající postup a technická řešení do projektové dokumentace stavby. Zároveň je nutné zažádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kontakty na jednotlivé správy CHKO, které výjimku vydávají, včetně vyznačení jejich územní působnosti, jsou k dispozici na internetových stránkách www.ochranaprirody.cz.

Pokud máte vlastní zkušenost s hnízděním rorýsů či netopýrů na vašem bytovém domě, nebo pokud aktuálně řešíte revitalizaci a čeká Vás zoologický průzkum a nevíte si s tím rady, obracejte se přímo na nás. Poradíme Vám, jak postupovat, abyste neporušili zákonné povinnosti ohledně ochrany chráněných živočichů.  V případě dalších dotazů se můžete obracet přímo na náš kontaktní e-mail: info@pronasdum.cz